www.archive-pl-2014.com » PL » R » RETROMTB

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 126 . Archive date: 2014-10.

 • Title: RetroMTB.pl - pierwsza polska strona poświęcona kultowym rowerom górskim, retro MTB bikes, kult MTB bikes, vintage MTB bikes
  Descriptive info: .. 6 listopada 2012.. Zacz si ju listopad, a pogoda wci sprzyja rowerowym wypadom!.. Tej jesieni by o ich juz sporo.. Opisy i fotki z wi kszo ci znajdziecie w.. Zdj ciach z wypadów, wyjazdów.. , kilka obszerniejszych relacji ma swoje oddzielne tematy:.. -.. Góry Sowie i Sto owe wg Radzieja.. -.. Szwedzkie woja e  ...   kciuki za stabilno rowerowej pogody w najbli szych tygodniach :-).. CIEKAWE ZDJ CIE:.. SERWIS I RENOWACJA.. SPRZ TU - PORADY.. Kana www.. RetroMTB.. pl.. na You Tube.. www.. pl na FACEBOOKu:.. PATRONAT RetroMTB.. pl:.. Rowerem przez Himalaje Karakorum i Pamir 2012.. strona g ówna.. aktualno ci.. forum.. galeria.. katalogi.. polecamy.. Design Copyright by.. All Rights Reserved..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: RetroMTB.pl - pierwsza polska strona poświęcona kultowym rowerom górskim; reto; kult; vintage
  Descriptive info: 31 pa dziernika 2012.. Mamy HALLOWEEN.. !!!.. a na Waszej dyni jaki widnieje napis? ;-).. 25 lipca 2012.. Lipiec, wakacje w pe ni.. Czy to oznacza sezon ogórkowy w retrobikerskim mikro- riatku?.. Absolutnie nie! A dowodem na to niech b d ciekawe projekty, jakie w I po owie wakacji pojawi y si na naszym forum:.. Czarek Czapski.. rozpocz budow swojego drugiego.. Kirk'a Revolution.. Cardamon.. rozpocz budow.. GT LTS 1000 DS.. z roku 1998.. Nexart.. zaprezentowa swojego.. Proflexa Beast.. Skeevo.. zaprezentowa.. Wheelera 7800 Comp Line.. Skolioza.. zaprezetowa autobus.. Scotta.. Podziwiajcie!.. 30 czerwca 2012.. Ju ostatnie tygodnie dziel.. Kasi i Andrzeja.. od wyjazdu na szlaki Himalajów, Karakorum i Pamiru.. Przygotowania id pe n par - bilety i wizy s za atwione a ekwipunek w zasadzie skompletowany.. Przed nie atwym i niekrótkim wszak wyjazdem wszystko musi by bowiem dopi te na ostatni guzik!.. Tymczasem na stronie wyprawy pojawi y si.. rozwa ania Skoliozy na temat przydatno ci retro sprz tu w tego typu przedsi wzi ciach.. - zaprzszamy do lektury!.. Przypominamy tak e, e RetroMTB.. pl obj o patronat techniczny nad.. wypraw.. 17 czerwca 2012.. Na gor co donosimy, e III Zlot RetroMTB.. pl przeszed do historii.. Kto przyjecha , jak tras i zadania mieli uczestnicy, jakie by y zaj cia ponadprogramowe, czyli jednym s owem JAK BY O dowiecie si z w tku na forum, w którym uczestnicy na bie co publikuj swoje zdj cia i dziel si wra eniami:.. KLIK.. 29 maja 2012.. Druga po owa maja przynios a - po chwilowym pogorszeniu - popraw pogody.. To z kolei poskutkowa o wysypem retrobikerów na drogi i bezdro a :-).. - weekend 19-20 sta pod znakiem Kotliny K odzkiej.. Niezale nie od siebie Chrzanek oraz Kapuza ze Skolioz.. eksplorowali okolice Mi dzygórza.. - w sobot 26-go Maciek ze Skolioz zrobili spontaniczn.. rund po Podkrakowskich Dolinkach.. - w niedziel 27-go Aldek dokona inspekcji przygotowania.. autostrady A2 przed Euro2012.. - poniedzia ek za przyniós wypad Fockera i Jacoba pod przewodnictwem Radka.. po okolicach Sobótki.. A w zapowiedziach -.. przedzlotowy trip Yvesa Moi na po udniu kraju.. Poczytajcie o jego planach i szykujcie maszyny!.. 7 maja 2012.. Najd u szy bodaj w Europie, majowy weekend za nami.. Za jego spraw w dziale je dzieckim na forum zawrza o! Zobaczcie co retrobikerzy robili w ten wolny czas:.. szosowy Beskid Wyspowy.. (Staszka i Docenta.. net).. Rudno cz ciowo trasami krakowskich maratonów.. (Docenta.. net i Skoliozy).. wiosenne Zakopane i porównanie fulli retro / modern.. (Doda1989).. krakowska Scandia Maraton.. (Staszka, Docenta.. Luba oraz Pieniny i Zamagórze Spiskie.. (Starleesa).. Tatry S owackie i Jura Krakowsko-Cz stochowska.. (Marty i Fockera).. SPOKOJNYCH, ZDROWYCH,.. SP DZONYCH W CIEP EJ,.. RODZINNEJ ATMOSFERZE.. WI T WIELKIEJ NOCY,.. ORAZ TRADYCYJNIE MOKREGO.. MINGUSA DYNGUSA.. yczy redakcja www.. pl.. 5 kwietnia 2012.. Jako e marzec mamy ju za sob wypada przypomnie ciekawe prezentacje, jakie mieli my okazj podziwia na forum:.. Specialized S-Works M2.. (siedem3).. Cannondale F700 '94.. (kosci26).. Scott Impulse '94.. (DrogiWatsonie).. Votec F7 '99.. (chrzanek).. Kuwuhara Lion '91.. (jacob).. Alpinestars Almega DX '92.. (aldek).. HeavyTools HT Comp.. (elziomallo).. podziwiajcie!.. 27 marca 2012.. 25 marca przypada rocznica powstania RetroMTB.. Z tej okazji, tradycyjnie ju , Skolioza pakuje sakwy i rusza na trzydniowy wypad.. Tym razem do sk adu rocznicowego do czy Soro - ch opcy wspólnie zrobili tras po Pogórzu Przemyskim i Roztoczu Po udniowym.. Ich krótkie podsumowanie, statystyki przeczytacie na.. FORUM.. fotorelacja za dost pna jest pod.. LINKIEM.. Z kolei Chrzanek z Jakobem, w ten sam weekend pojechali na wzgórze pomi dzy Piotrówkiem a Mleczn zobaczy Wie Bismarck.. Linki do ich trasy oraz fotek znajdziecie na.. FORUM.. 8 marca 2012.. Spieszymy z nowymi informacjami z retro- wiatka :-).. W sobot 3 marca, g ównie za spraw bytno ci w Krakowie Fockera, odby a si ciekawa wycieczka w Dolinki Podkrakowskie.. Focker, Staszek oraz Skolioza zmagali si z nie tylko z b otem! By o sporo lodu, trafi si tak e snake ;-).. Wi cej informacji oraz link do galerii.. znajdziecie na forum.. Przypominamy tak e, e wielkimi krokami zbli a si III rocznica powstanie RetroMTB.. Z tej okazji planowany jest - jak co roku - krótki wypad z sakwami.. Przeczytacie o nim.. TUTAJ.. 22 lutego 2012.. Tej zimy pogoda nie mo e si zdecydowa : najpierw smaga a nas deszczami wiatrem i pluch niczym w jesieni, nast pnie zafundowa a nam siarczyste, syberyjskie mrozy, by w ko cu pokaza swe agodniejsze oblicze.. Korzystaj c z umiarkowanych temperatur oraz szybko zapadaj cego zmroku ekipa krakowska postanowi a zmierzy si z terenem.. Zapraszamy do ogl dni cia kilku fotek z nocnych woja y po.. Lesie Wolskim Ma ka, Pita i Skoliozy.. Przy okazji przypominamy tak e zachwyty Aldka pierwszymi typowo zimowymi dojazdami do pracy w tym roku -.. ogl dnijcie, bo warto!.. 8 lutego 2012.. W styczniu - poza konkursem na Rower Roku 2011 - mieli my kilka bardzo ciekawych prezentacji na forum.. Gdyby wszystkie maszyny pokazywane przez fanów retro tak wygl da y, mo na by mia o rzec, e znale li my wechiku czasu przenosz cy w lata 90 :-).. Przypominamy zatem wybrane z nich:.. Corratec Team Bow 1997.. Alientm'a.. Peugeot Team Line 1997.. Marcina74.. Monster Fat Chance 1991.. Radzieja.. projekt Mongoose Iboc.. Chrzanka.. Klein Attitude 1993/94.. Dugiego Obrotu.. projekt na osprz cie Campagnolo Record OR (rama Modolo).. 16 stycznia 2012.. Konkurs na Rower Roku RetroMTB.. pl 2011 rozstrzygni ty!.. Zwyci y :.. Cannondale M500 Yvesa Moi.. Tu za zwyci zc w równym szeregu ustawili si ex equo (w kolejno ci zg osze do konkursu).. Kastle Randonne Jondera.. Wheeler Titanium E-1 Fockera.. Chance Wicked 89 Radzieja.. Gratulujemy!.. 5 stycznia 2012.. Mi o nam donie e w Nowy Rok wchodzimy z mocnym retro akcentem :-) A to za spraw zaprezentowanego przez.. Alientm Corrateca Team Bow z roku 1997.. - zobaczcie na zdj cia, poczytajcie opinie - ten rower jest w zasadzie nowy! :-) takich okazów nie widuje si ju cz sto!.. Ponadto zach camy do g osowania na.. Rower Roku RetroMTB.. - kandydatów oraz ankiet znajdziecie na forum.. Dobrej zabawy!.. ZDROWYCH, WESO YCH, POGODNYCH.. WI T BO EGO NARODZENIA.. ORAZ.. SPE NIENIA WSZELKICH MARZE.. W NOWYM 2011 ROKU.. yczy Redakcja www.. 11 grudnia 2011.. Rok zbli a si nieub aganie ku ko cowi, nadszed wi c najwy szy czas, aby rozpocz przygotowanie do wy onienia Roweru Roku 2011 RetroMTB.. pl!.. Szczegó y, zasady, terminy oraz wszystko co niezb dne do zg oszenia Waszych faworytów znajdziecie.. na forum.. Bawcie si dobrze Retro-maniacy!.. 13 listopada 2011.. Podobnie jak co roku, w okolicy 11-go listopada w Krakowie zjawi si Aldek.. Tradycyjnie ju podczas jego pobytu retrobikerzy zaliczyli nocny wypad w pó nocno-zachodnie okolice miasta.. Tym razem na celowniku wyprawy by y: Las Zabierzowski, Dolina Pó rzeczki i fragment Lasu Tenczy skiego (szczegó y przeczytacie w.. w tku na forum.. , fotki ogl dniecie w.. galerii.. ).. Tymczasem na forum pojawi o si kilka ciekawych sprz tów.. Podziwiajce.. GT Avalanche Aldka.. ,.. Off-Road Proflex Corrado1111.. Breezer Lightning Corrado1111.. Kona Kailuea Zimnego.. Fat Chance Wicked Radzieja.. Scorpio Champion AllTerra Elziomala.. , czy.. Stumpiego Nergamela.. 16 pa dziernika 2011.. Ostatnie dwa weekendy - podobnie jak poprzednie - tak e przynios y retro-bikowe wypady w góry i doliny.. Patrz c na zdj cia zobaczycie jednak, e panuj ce warunki zmieni y si diametralnie! Krótkie r kawki i nogawki ust pi y miejsca odzie y cieplejszej, suche pod o e zosta o pokryte b otem a czasem nawet niegiem.. W niedziel , 9-go Piotr eksplorowa okolice My lenic (.. FOTO.. ), a Docent.. net ze Skolioz zdobyli Turbacz (.. FILM.. Niemal tydzie pó niej, w sobot 15-go Skolioza powtórzy tras Piotra w okolicach My lenic (.. ), Piotr natomiast w niedziel 16-go wybra si na ambitniejsz tras po podkrakowskich Dolinkach Jurajskich (.. 2 pa dziernika 2011.. Góry, góry, góry.. Ostatnie dwa weekendy wrze nia i pierwszy weekend pa dziernika obfitowa y w górskie eskapady osób zwi zanych z RetroMTB.. 17 i 24 wrze nia Beskid Wyspowy eksplorowa Piotr.. upem pierwszego weekendu pad y.. min Lubogoszcz, Jasie i Mogielica.. , w drugi plan zak ada.. wilin, opie i nie nic.. Pierwszego dnia pa dziernika natomiast Docent.. net ze Staszkiem zdobyli.. Lubo Wielki.. Techniczne zmagania zarówno z podjazdu jak i ze zjazdu obrazuje nakr cony przez nich.. krótki filmik.. Czy kolejny weekend równie odci nie si ladami opon retro-bikerów gdzie w górach?.. 12 wrze nia 2011.. Po d ugiej ciszy w eterze nadszed czas, by zwróci Wam uwag na kilka istotnych wydarze ostatniego czasu.. Przede wszystkim wspomnie nale y o wspólnym rowerowaniu na S owacji Bartka i Skoliozy - zaczynaj ce pojawia si na forum wra enia i zdj cia zobaczycie.. TUTAJ.. Nie sposób tak e przemilcze przeprowadzon przez Zimnego penetracj archiwum i prezentacj kilku ciekawych modeli w posiadaniu których by :.. GT RTS-1.. Rocky Mountain Element.. DBR Axis.. Warto tak e poczyta o karbonowym nabytku Corrado1111 -.. Mongoose Iboc Pro SX.. Ponadto na uwag zas uguje przywrócony do adnego stanu.. MBK Voyager.. Panakierownika.. Zapraszamy!.. 28 lipca 2011.. Niedzielne poranne wypady sta y si ma tradycj mijaj cego lipca.. Poza prezentowanymi ju galeriami z Deszczowej Ska y Kmity oraz Wariantów Skoliozy mieli my okazj je dzi jeszcze w ród.. Jurajskich Osta ców (na forum kilka s ów, filmiki i fotki).. oraz zdoby.. Zembalow (na forum relacja, filmiki oraz fotki).. Ponadto relacj i zdj cia ze swojego tygodniowego wypadu.. w Gorce zaprezentowali Staszek i Kaczko.. A najbli sza niedziela? Wed ug za o e jedziemy na.. Single Speed Trip III.. !.. 11 lipca 2011.. Po kapry nej wio nie nasta o.. równie kapry ne lato.. Mimo to w ostatnie dwie niedziele trakty i cie ki le ce na pó nocny-zachód od Krakowa znosi musia y odciski klockowanych opon retro bikerów.. Galerie z obu wyjazdów ju znajdziecie na stronie!.. Deszczowy i pe en awarii Las Zabierzowski.. 3-go lipca.. Warianty Skoliozy.. 10-go lipca.. 30 czerwca 2011.. Zapraszamy do ogl dni cia zdj.. z forumowego wyjazdu w okolice My.. lenic!.. GALERIA.. i w tek na.. A w oczekiwaniu na galeri zlotow zapraszamy do obejrzenia kilku filmików nakr conych podczas sobotnich zmaga.. na tyrolce.. 13 czerwca 2011.. II zlot mi o ników maszyn z ubieg ego stulecia, odbywaj cy si w tym roku po raz kolejny w Dolinie B dkowskiej k/Krakowa przeszed do historii.. Jak zapami taj go uczestnicy, jakie atrakcje na nich czeka y, kto dotar , a kto nie.. Wszystko przeczytacie w.. w tku podsumowuj cym na forum.. Kraków RETRO WEEKEND.. Dolina B dkowska, Brandysówka.. SOBOTA.. 11/06/11.. 11:15 - odprawa techniczna.. 12:00 - start pierwszej za ogi.. NIEDZIELA.. 12/06/11.. 10:00-14:30 - terenowy wypad retro.. ZAPRASZAMY!!!.. 16 maja 2011r.. adna pogoda i wi cej wolnego czasu ze wzgl du na majowe wi ta sprzyja y eksploracji ró nych zak tków na dwóch kó kach.. Zapraszamy do zapoznania si z bogat dokumentacj fotograficzn i komentarzami z dwóch oko otatrza skich wyjazdów - na S owacj (Docent.. net) oraz w okolice Zakopanego (Dodo1989) -.. link do foum.. Zach camy tak e do ogl dni cia galerii z eksploracji Mi dzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (Kapuza i Skolioza) -.. link do galerii.. 3 maja 2011r.. Pomimo, i mamy d ugi, majowy weekend pogoda za oknem nie nastraja do rowerowych wypadów.. Ku pokrzepieniu zatem prezentujemy dwie maszyny, wyró niaj ce si z t umu nie do , e ciekawymi, to skompletowanymi os A do Z grupami osprz tu.. Pierwsza z nich to projektowany przez Markusa Storcka, a nades any przez.. Grze ka Bike-Tech.. wyposa ony w pe n grup z otego XT w rzadkim, czarym kolorze.. Druga maszyna to.. Muddy Fox PolonezaGLE.. , wyposa ony w poprzednika popularnego Deore LX - grup Mountain LX.. 27 kwietnia 2010r.. Diabe tkwi w szczegó ach jak mawiaj !.. Aby cie dok adnie wiedzieli, czemu taki tytu ma dzisiejszy news, proponujemy dok adnie przyjrze si dwóm maszynom zbudowanym w oparciu o t sam ram.. Przed Wami dwa wcielenia Scotta Super American 94:.. niemal fabryczna maszyna Smolara.. wariacje Corrada1111 w temacie.. Opisy obu maszyn znajdziecie tak e na naszym forum.. Podziwiajcie!.. 4 kwietnia 2011r.. Dzi przedstawiamy Wam rower zdecydowanie nietuzinkowy.. Z pozoru taki, jaki mo na spotka czasem na ulicy.. Gdy jednak zag bimy si w detale okazuje si jedyny w swoim rodzaju!.. Adamello w jednym projekcie zebra ciekaw , nie uj t w adnym katalogu ram , rzadki osprz t i dope niaj ce ca o ci smaczki i detale.. Du o mo na by jeszcze pisa - proponujemy jednak aby cie zobaczyli i przeczytali sami!.. GALERIA.. - link do tematu na.. 27 marca 2011r.. Z okazji II rocznicy powstania RetroMTB.. pl, kontynuuj c zapocz tkowan w roku ubieg ym now wieck tradycj , Skolioza.. wybra si na trzydniowy, sakwiarski wyjazd.. Oczywi cie w przedsi wzi ciu tym, udzia swój mia te jego pe noletni rumak - Scott Boulder z roku 1990.. Zapraszamy do ogl dni cia obszernej galerii zdj , okraszonych komentarzem autora, oraz przypominamy link do w tku na forum, gdzie mo ecie prze ledzi przygotowania do wyjazdu, oraz komentarze po jego zako czeniu:.. - w tek na.. 12 marca 2011r.. Za niespe na dwa tygodnie obchodzi b dziemy drug rocznic powstania strony www.. pl! Z tej okazji - podobnie jak w roku ubieg ym - planowany jest krótki, 2-3 dniowy wyjazd rowerowy.. Nie mamy jeszcze pewno ci co do obsady, miejsca ani warunków - wszystko wyklaruje si zapewne w ostatniej chwili!.. O propozycjach, rozterkach i kandydaturach przeczytacie.. w w tku na forum.. Niezdecydowanych i ciekawych zach camy do zapoznania si z przebiegiem analogicznej wycieczki A.. D.. 2010 :.. relacja.. 22 lutego 2011r.. Niebieski z czerwonym.. Takie zestawienie kolorów mo e nasuwa najprzeró niejsze skojarzenia Od dzi do listy Waszych do czy zaprezentowany przez Bartka Trek Singletrack 970 z 1991 roku!.. Obszern galeri roweru znajdziecie.. , natomiast dok adny opis budowy, za o enia, modyfikacje, a tak e plany na przysz o przeczytacie.. NA FORUM.. 8 lutego 2011r.. Dzi z przyjemno ci przypominamy Wam dwie prezentacje stycznia:.. Hot Chili Doda1989.. Fat Chance Wicked Lite Radzieja.. Zobaczcie sami!.. 16 stycznia 2011r.. Konkurs ROWER ROKU 2010 rozstrzygni ty!.. OTO ZWYCI ZCA:.. KLEIN ALTITUDE El Ma.. Na podium znale li si tak e.. Miejsce II:.. Klein Altitude.. Yvesa Moi.. Miejsce III:.. GT Xizang 97.. Radzieja.. 1 stycznia 2011r.. Witamy w Nowym, 2011 Roku!.. Na dobry jego pocz tek chcieliby my zaprosi  ...   na por wieczorn.. Aren zmaga trzech mia ków - Aldka, Mateusza i Skoliozy - poza wszechobecnymi ciemno ciami by y liskie, b otniste dukty i cie ki Garbu Tenczy skiego oraz Dolinek Jurajskich (B dkowskiej i Kobyla skiej).. Jak si bawili nocni je d cy? Zobaczcie sami!.. 6 maja 2010r.. Ogólno wiatowa nocna retro-jazda sta a si faktem!.. W projekcie udzia wzi li bikerzy z Europy, Ameryki i Australii, a rang przedsi wzi cia dodatkowo obrazuje fakt uczestnictwa w nim takich osobisto ci ze wiatka retro jak Joe Breeze (Fairfax, USA, na rowerze Breezer I - 1978r).. Mi o nam donie , e Polska tak e mia a swój udzia w tym wydarzeniu!.. Skolioza i Pit mimo niskiej temperatury i padaj cego deszczu wybrali si na przeja d k w okolice krakowskiego Sikornika Kilka zdj z ich jazdy.. zobaczycie w galerii.. 1 maja 2010r.. JAZDA, JAZDA, JAZDA!!!.. Ju w poniedzia ek.. 3go Maja.. zapraszamy na wspólny wypad w teren, szczegó y znajdziecie w.. Natomiast we rod.. 5go Maja.. zach camy do przy czenia si do mi dzynarodowej nocnej retro-jazdy Wszelkie informacje na ten temat tak e.. znajdziecie na naszym forum.. Szykujcie swoje maszyny!.. 17 kwietnia 2010r.. 3 x SPECIALIZED !.. Z prawdziw przyjemno ci prezentujemy trzy projekty naszych u ytkowników, wywodz ce si ze stajni mog cej poszczyci si pierwszym seryjnie produkowanym mountain-bikiem w historii.. W galeriach zobaczycie: czerwonego.. ROCK HOPPERA.. YvesaMoi.. , granatowego.. Budiego.. , oraz czerwonego.. STUMP JUMPERA Rurokury.. 6 kwietnia 2010r.. Tym razem na pierwsz stron RetroMTB.. pl trafiaj dwa rowerki sygnowane nazwiskiem jednego z prekursorów kolarstwa górskiego - Garego Fishera.. Pierwszy z nich to wy cigowa maszyna, powsta a tu po zwyci stwie Paoli Pezzo w pierwszych igrzyskach olimpijskich w kolarstwie górskim (Atlanta 96).. Obecnie zosta a dostosowana przez Zimnego do szerszego zastosowania ni wy cigi:.. GF X-Caliber 1997.. Drugi rower to ciekawy przyk ad na ci g e eksperymenty Pana Fishera z geometri ram.. W prezentowanym przez Aldka.. GF Montare z 1994.. roku mo emy zauwa y min.. g ówk.. 1 1/4 , oraz krótki jak na ówczesne standardy tylni trójk t - pocz tki geometrii Genesis?.. 25 marca 2010r.. Ze wzgl du na szczególny dzi dzie - pierwsz rocznic powstania serwisu RetroMTB.. pl - mogliby my zanudza Was informacjami o prawie 45000 odwiedzin w tym czasie, o ponad 4500 postów na forum itd.. Zamiast suchych statystyk jednak, mamy przyjemno przedstawi Wam króciutk.. RELACJ.. GALERI.. z wyjazdu, którego idea zrodzi a si w a nie w zwi zku z naszym ma ym wi tem.. Poczujcie wraz ze Skolioz klimat Polski Egzotycznej przejechanej retro-bikiem!.. 14 marca 2010r.. Dzisiejsza prezentacja dotyczy sprz tu z ko ca lat '90.. Acid1234 przedstawia angielsk , jak e ma o popularn u nas mark - Orange.. Rower dotrwa do dzi w oryginalnej niemal specyfikacji i idealnym stanie.. Zobaczcie sami -.. ORANGE P7 z roku 1998.. 5 marca 2010r.. Jeden z naszych u ytkowników - Yves Moi, sukcesywnie pokazuje nam swoje kompleksowe podej cie do tematyki retro Zebrali my dla Was to wszystko w jednym miejscu!.. Zapraszamy zatem do odwiedzenia galerii Yvesa:.. - rower.. Klein Altitude Comp.. na ramie GT.. - kolekcja.. retro ciuchów.. - kilka fotek z.. ró nych wypadów.. 20 lutego 2010r.. Dzi przedstawiamy Wam.. niebieskiego GT Zaskara LE.. , b d cego spe nieniem m odzie czych marze Radzieja.. Kiedy Radziej zobaczy taki rower w po owie lat '90 na planie jednego z seriali zapragn mie identyczny - zw aszcza, e je dzi nim jego idol, Hans No Way Rey.. Dzi odtworzony z pami ci Zaskar jest dum w a ciciela.. My mamy zaszczyt zaprezentowa go Wam niemal w 16 rocznic powstania ramy (sygnatury wskazuj na luty 1994 roku)!.. 11 lutego 2010r.. Dzi mamy przyjemno przedstawi Wam kolejny ciekawy rower rodem z poprzedniego stulecia.. Centurion Zimnego.. jest swoist hybryd roweru górskiego, szosowego oraz trekkingowego.. Posiada w zestawie dwie kierownice (baranek i prost ) i specialne elementy na pancerzach pozwalaj ce na ich szybk wymian.. Projekt ten zosta wyró niony w roku 94 w konkursie innowacyjno ci organizowanym przez Shimano.. Zapraszamy do ogl dni cia efektu pracy niemieckich konstruktorów!.. 30 stycznia 2010r.. Tym razem przedstawiamy dwa zupe nie ró ne od siebie rowery, maj ce pewn cech wspóln - oba charakteryzuj si pe n oryginalno ci.. Pierwszy, to najstarsza jak na razie maszyna prezentowana na tej stronie.. Do tej pory je dzi na fabrycznych komponentach - i to w jakim stanie!.. '89 Hopp Qrczaki'ego.. Drugi to zdobyta cudem przez.. Aldka GT Tequesta '95.. - jest to rower z niemal zerowym przebiegiem!.. Zapraszamy do podziwiania!.. 10 stycznia 2010r.. Tegoroczne ods ony w galeriach sprz towych zaczynamy od przedstawienia dwóch grubych ryb :.. Pierwszy z prezentowanych rowerów nale y do Corrado1111.. Jest to pi knie utrzymany, w pe ni amortyzowany.. OFF-ROAD Proflex 853.. , w ca osci niemal zgodny z fabryczn specyfikacj.. Drugi to wypieszczony w detalach przez Radzieja.. GT Xizang.. ubrany w hi-endowe komponenty wykonane z tytanu i karbonu.. 5 stycznia 2010r.. Zapraszamy do ogl dni cia.. mini-galeryjki.. z noworocznych jazd naszych u ytkowników.. Zdj ciami podzielili si z nami: Aldek, Piotr, Radziej i Skolioza.. Na forum (.. ) mo ecie ponadto przeczyta opisy z niektórych wypadów.. Zach camy tak e do nie nych jazd, póki zima jeszcze nie opuszcza naszych okolic!.. 1stycznia 2010r.. Stare polskie porzekad o mówi, e taki czeka nas nadchodz cy rok, jak sp dzili my jego pierwszy dzie.. Chcecie wiedzie jak zapatruje si na to jeden z administratorów serwisu RetroMTB.. pl - Skolioza?.. Zapraszamy zatem do zapoznania si z tre ci krótkiej rozmowy, jak przeprowadzi a dzi z naszym adminem Kapuza.. Za to na.. mo ecie podzieli si ze wszystkimi informacj , jak u Was wygl da ten dzie ! Zapraszamy!.. W NOWYM 2010 ROKU.. 6 grudnia 2009r.. KONKURS!!!.. Podró uj cy dzisiejszej nocy po wiecie wi ty Miko aj podrzuci pod redakcyjn poduszk regulamin naszego pierwszego konkursu! Aby nie trzyma Was d u ej w niepewno ci:.. WYBIERAMY ROWER ROKU 2009!.. Wi cej szczegó ów znajdziecie w odpowiednim w tku na forum.. EDIT: z przykro ci informujemy, e z powodu braku zg osze konkurs zostaje zawiaszony - wida w Polsce nie ma czym si chwali.. Pozostajemy pe ni nadziei na lata nast pne.. 22 listopada 2009r.. Pogoda w drugiej po owie listopada sprzyja a rowerowym wypadom! Wykorzystali my to skrupulatnie kr c c po okolicach Krakowa.. Pierwsz jazd , w kierunku pó nocno-zachodnim, pod przewodnictwem Piotra pope nili: goszcz cy w Krakowie Aldek oraz Tajemniczy M.. Zdj cia z ich zmaga mo ecie zobaczy.. Drugi wypad odby si pod przewodnictwem Zimniastego.. Skolioza oraz Ewelina i Przemek na nieco nowszych maszynach, eksplorowali tereny na po udnie od miasta.. Zd cia z wyjazdu znajduj si.. EDIT: By i trzeci wyjazd - Zimny, Jonder i Skolioza penetrowali pó nocno-zachodnie tereny!.. 6 listopada 2009r.. Prze om pa dziernika i listopada trwale wpisze si w histori pierwszej polskiej strony o tematyce retro.. W ci gu ostatnich dni bowiem w galeriach pojawi y si pierwsze rowery full-suspension.. W dodatku trzeba doda e s to prawdziwe rodzynki na miar dzisiejszych czasów!.. Pierwsza z maszyn to kultowy.. GT RTS-1 Zimnego.. , oke lony.. w Mountain Biking UK z 1992r jako najlepszy full ever , idealny do up i down hillu.. Druga to.. znaleziony przez.. Piotra Mountain Cycle.. , wyposa ony w hi-endowe szpeja z drugiej po owy lat 90.. Podziwiajcie zatem!.. 11 pa dziernika 2009r.. Prezentujemy kolejn porcj fotografii z 1st Old World MTB Championship!.. Tym razem s to zdj cia wykonane podczas wy cigu XC przez Erika Boschmana - cz owieka profesjonalnie zajmuj cego si fotografi nie tylko sportow.. Najciekawsze w naszej ocenie obrazy znajdziecie w.. GALERII.. , wszystkie natomiast dost pne s.. na stronie autora.. Zapraszamy tak e do ponownych odwiedzin.. galerii zdj.. z tej imprezy wykonanych przez naszych reprezentantów: Kapuz i Skolioz.. 16 wrze nia 2009r.. Skolioza wraz Kapuz reprezentowali Polsk na pierwszym mi dzynarodowym zlocie mi o ników rowerów MTB zbudowanych przed rokiem 1996.. Na imprezie odbywaj cej si w Holenderskim Bergen musieli zmierzy si min.. z jazd sprawno ciow na holenderskim koszykowym rowerze ,.. 28-mio kilometrow , interwa ow tras wy cigu XC przebiegaj c po nadmorskich wydmach; prezentowali tak e swe epokowe stroje i maszyny w konkursie elegancji.. Ich starania zosta y docenione - na oficjalnym zko czeniu otrzymali tytu Najlepszego Teamu Zlotu.. Wi cej szczegó ów z imprezy mo ecie znale w.. , zdj cia z impezy znajduj si natomiast.. w galerii.. 28 sierpnia 2009r.. Skolioza przedstawi swoj kolejn prac.. Restauracji poddany zosta.. a jak e - Scott Boulder :-).. Tym razem materia em do dzia ania sta si ca y rower, datowany na rok 1990 Oczywi cie z b czasu odcisn si na niektórych komponentach a inne wcale nie by y oryginalne By y te takie, które w a ciciel celowo zmieni odbiegaj c tym od firmowej specyfikacji.. Z reszt - przekonajcie si sami jak to wygl da!.. RESTAURACJA KROK PO KROKU.. GALERIA FINALNA.. 27 lipca 2009r.. Zapraszamy do zapoznania si z now funkcjonalno ci strony RetroMTB.. Od dzi w galerii sprz towej, w lewym górnym rogu swoje sta e miejsce b dzie mie.. tabela ukazuj ca hierarchi grup osprz tu górskiego firmy Shimano na przestrzeni lat 89-99.. Analizuj c j dostrze ecie jakie wa niejsze zmiany wprowadzano w grupach, które z nich s m odszymi odpowiednikami klasyków.. W oparciu o tabel mo ecie w przyli eniu okre li.. wiek Waszego sprz tu, oraz.. tak dobiera.. komponenty zamienne, aby rower pozosta spójn ca o ci !.. 9 lipca 2009r.. W dniach 5-6 wrze nia tego roku, w Bergen (Holandia, na pó noc od Amsterdamu) odb dzie si The First Old World MTB Championship - spotkanie sympatyków rowerów MTB zbudowanych przed rokiem 1995 W programie imprezy min.. prezentacje sprz tu i mody z dawnych lat, oraz zawody XC.. Szczegó y na.. http://www.. owmtbc.. org/.. 17 czerwca 2009r.. Kolejny, rowerowy d ugi weekend za nami :).. Nadszed tak e czas aby przedstawi.. kolejn galeri Tym razem zapraszamy do zapoznania si z do niespotykan w Polsce mark Zaprezentujemy Wam projekt NTH, czyli ciganckie Bianchi produkowane na rynek USA.. 30 maja 2009r.. Z prawdziw przyjemno ci prezentujemy kolejn pere k w ród naszych galerii!.. Dzi ki uprzejmo ci Sier anta nasze zbiory powi kszy y si o sprz t do.. niespotykany na naszym rynku, a zarazem kultowy w pe ni tego s owa znaczeniu Mowa o marce, na której d wi k serca znawców tematu zaczynaj bi.. szybciej - BREEZER.. Zapraszamy do galerii.. 15 maja 2009r.. Po d ugim weekendzie strona wzbogaci a si o kolejn galeryjk :).. Tym razem prezentowany przez Zegarmistrza jest chromowo-molibdenowy Wheeler 4400 wyposa ony w niemal pe ny osprz t Shimano Exage LT.. Oto link do galerii.. 5 maja 2009r.. Pierwsza wspólna jazda w majowy weekend sta a si faktem!.. Korzystaj c z pi knej pogody odwiedzili my.. doliny: Bolechowick , Kobyla sk , B dkowsk , Pr dnika (Ojcowski PN).. N.. ie oby o si jednak bez przygód.. Zdj cia z wyjazdu mo ecie ogl dn.. 27 kwietnia 2009r.. Z przyjemno ci przedstawiamy odrestaurowanego przez Skolioz Scotta Bouldera (1993)!.. Rower nie tylko zosta posk adany do kupy , nie tylko je dzi, ale - jak twierdzi w a ciciel - dzia a znacznie precyzyjniej ni nie jeden sklepowy rumak i a rwie si do cigania!.. ZDJ CIA ROWERU.. GALERIA Z PIERWSZEJ JAZDY.. W TEK MU PO WI CONY NA FORUM.. 19 kwietnia 2009r.. Wraz z co raz lepsz pogod na zewn trz, kolorów nabiera tak e projekt Scotta Bouldera z roku 1993 realizowany przez Skolioz.. Kilka miesi cy temu mogli my ogl da.. zaledwie porysowan ram , po której wida.. by o przejechane w terenie dziesi tki tysi cy kilometrów, oraz kilka zakupionych z my l o projekcie cz ci Dzi sprawa przedstawia si zupe nie inaczej, a o post pach w odbudowie Skolioza informuje na bie co, do czaj c przy tym porcj fotek.. Zaprzszamy do po wi conemu tematowi w tku na forum, gdzie znajdziecie wi cej szczegó ów.. 8 kwietnia 2009r.. Z prawdziw przyjemno ci zapraszamy do odwiedzenia kolejnych galerii, nades anych przez sympatyków rowerów RETRO!.. W mijaj cym tygodniu strona wzgogaci a si o zdj cia a dwóch kompletnych rowerów zbudowanych w oparciu o ciekawe cz ci:.. pierwsz nowo ci w serwisie.. jest rower oparty o ram Rychtarskiego, lutowan z cieniowanych rur Dedacciai, wyposa ony m.. in.. w równoleg oboczny widelec AMP oraz korby Sachsa z owalnymi koronkami XT (biopace).. druga ciekawostka.. to pi knie utrzymany Trek z pocz tku lat 90-tych, zbudowany wg panuj cej koncepcji non-shimano bike (bior c pod uwag ówczesn ofert rynkow , zbudowanie roweru bez u ycia cz ci Shimano by o w pierwszej po owie lat 90-tych nie lada wyczynem!).. Na deser zostawiamy Wam.. galeri je dzieck.. nades an przez Zaskara - ogl daj c te fotki a korci, aby od razu wskoczy.. na siod o!.. 1 kwietnia 2009r.. Dzi kujemy za ciep e przyj cie witryny!.. Mimo, e strona funkcjonuje w sieci dopiero od 7 dni Wasze zainteresowanie i ilo.. odwiedzin przwy szy o nasze oczekiwania, a pochlebne wypowiedzi na rowerowych forach internetowych oraz maile jakie od Was otrzymujemy utwierdzaj nas w przekonaniu, e nie zagl dacie tu tylko przez zwyk ciekawo.. Dzi ki przes anym zdj ciom mogli my w ci gu tych 7 dni doda.. nowe, ciekawe galerie, a dzi ki wpisom na forum nieco bli ej pozna.. niektórych z Was- cieszy nas to niezmiernie!.. Mamy nadziej , e w dalszym ci gu b dziecie pomaga.. nam w kreowaniu tego serwisu - dzi ki Wam staje si on z ka dym dniem coraz bogatszy i ciekawszy!.. 25 marca 2009r.. Mi o nam powita wszystkich sympatyków i pasjonatów kolarstwa górskiego!.. Tym newsem oficjalnie rozpoczyna swoj dzia alno serwis internetowy.. RetroMTB.. - pierwsza polska witryna rowerowa po wi cona czasom, w których sprz t tworzony by dla ludzi, a nie dla pieni dzy ;-).. Znajdziecie tu mnóstwo zdj i informacji, wykaz katalogów, które w razie zainteresowania postaramy si udost pnia , b dziecie mogli podyskutowa na forum, a tak e zasi gn rad w kwestii serwisu czy renowacji sprz tu.. ywimy nadziej e wraz z nami b dziecie wspó tworzy t stron ! Zapraszamy!.. strona g ówna.. All Rights Reserved..

  Original link path: /aktualnosci.htm
  Open archive

 • Title: RetroMTB.pl - pierwsza polska strona poświęcona kultowym rowerom górskim, retro MTB bikes, kult MTB bikes, vintage MTB bikes
  Descriptive info: CHCESZ POCHWALI SI SWOIM SPRZ TEM?.. KLIKNIJ!!!.. SPRZ T.. JAZDA..

  Original link path: /galerie.htm
  Open archive
 •  

 • Title: RetroMTB.pl - pierwsza polska strona poświęcona kultowym rowerom górskim, retro MTB bikes, kult MTB bikes, vintage MTB bikes
  Descriptive info: KATALOGI, FOLDERY I BROSZURY.. Dysponujemy archiwalnymi katalogami rowerów i osprz tu ró nych firm (lista poni ej).. Sukcesywnie b dziemy stara si umieszcza ich skany w formacie PDF na stronie.. Je li jeste zainteresowany któr pozycj jeszcze nie przygotowan - skontaktuj si z nami!.. mail:.. poczta@retromtb.. 3G:.. 1996.. ACOR:.. 1999-2000.. AUTHOR:.. 1995.. 1996.. 1997.. ,.. 1998.. 1999.. AMERICAN EAGLE:.. BIANCHI:.. BIRIA:.. ?ok 1997?.. CANNONDALE:.. CASTELLI:.. summer 1998.. CHRIS KING:.. 2000.. CRATONI:.. 1998, 1999, 2000.. DIAMOND BACK:.. EGS / SYNCHROSHIFT:.. ???.. FORMULA:.. ?.. ?, ?.. ?.. FOX:.. winter 1998.. GIANT:.. 1996, 1997, 1998, ?, ?.. GIRO:.. GT:.. 1991.. , 1997, 1998, 1999.. HARO:.. HAWK:.. 1999..  ...   MANITOU:.. MARIN:.. MARZOCCHI:.. MAVIC:.. MERIDA:.. , 1998, 1999, 2000.. MET:.. ?1997?, 2000.. MICHELIN:.. 1998/1999.. 2001.. MONGOOSE:.. , ?.. NOKIAN:.. NORTHWAVE:.. PANARACER:.. ASB.. PEUGEOT:.. PROFILE:.. RACE FACE:.. RACE FACTORY:.. RALEIGH:.. REM LINE:.. RITCHEY:.. 2000.. ROCK SHOX:.. ROHLOFF:.. 1996/1997.. ROOX:.. ROTWILD:.. RST:.. SACHS:.. SHIMANO:.. 1989.. , 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009.. SINTESI:.. ?1996?.. ?1997?.. SCOTT:.. 1990.. *,.. , 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.. SCHWINN:.. SELLE SAN MARCO:.. SHOCKSTER:.. SIGMA SPORT:.. 1993/1994.. SPECIALIZED:.. SRAM:.. , 1999.. STM:.. SUPERIOR:.. SYNC:.. TREK:.. 1995, 1996, 1998, 1999.. TREKKING FOX:.. UNIVEGA:.. VDO:.. WENDLER:.. WHEELER:.. 1998, 1999, ?.. YETI:.. * skany z.. Mtb-kataloge.. de..

  Original link path: /katalogi.htm
  Open archive

 • Title: RetroMTB.pl - pierwsza polska strona poświęcona kultowym rowerom górskim, retro MTB bikes, kult MTB bikes, vintage MTB bikes
  Descriptive info: SERWISY INTERNETOWE WARTE ODWIEDZENIA:.. Strona internetowa teamu OSTATNI TABOR A.. T.. specjalizuj cego si w rajdach typu Adventure Racing.. Tworz go zdeklarowani bikerzy, nie stroni cy od startów w maratonach, wyjazdów z sakwami oraz górskich tu aczek.. Jeste my grup osób z Krakowa i okolic powi zanych wspóln pasj jak jest kolarstwo w ró nych jego odmianach.. ) Nasza witryna to typowo towarzyska strona po wi cona naszej pasji.. Jej celem jest u atwienie komunikacji mi dzy sob ,  ...   kach.. Chyba najwi ksza i najpr niej dzia aj ca witryna internetowa po wi cona rowerom retro.. Poza materia ami dydaktycznymi (galerie, skany katalogów) znajdziemy tam tak e forum.. Kopalnia zeskanowanych i udost pnionych w formacie PDF katalogów.. Niestety strona dawno nie aktualizowana.. Historia sprz tu rowerowego MTB / ATB.. Tytu strony mówi sam za siebie: Museum of Mountain Bike Art Technology.. "stronka Sheldona to rowerowa mekka, wi tynia i kopalnia informacji w jednym.. ".. wietne opisy sprz tu..

  Original link path: /polecamy.htm
  Open archive

 • Title: RetroMTB.pl - pierwsza polska strona poświęcona kultowym rowerom górskim, retro MTB bikes, kult MTB bikes, vintage MTB bikes
  Descriptive info: FILMOTEKA.. Bywa, e sprz t trafiaj cy w nasze r ce nie jest w najlepszej kondycji.. Nic w tym dziwnego - wszak ma ju swoje lata.. Co z nim zrobi ? Szkoda, by le a zdezelowany, wyrzuci tym bardziej, wi c.. REANIMACJA!.. Mo e za ka dym razem nie uda si przywróci.. pe nej sprawno ci mechanicznej, ale kompletna, wypolerowana cz.. z pewno ci b dzie cieszy.. oczy!.. Masz pytania - napisz!.. retromtb.. OSTATNIE TEMATY W DZIALE WARSZTAT NA FORUM.. Alternatywa dla typowych klocków canti - wsówki V-brake w szufladach Jagwire - TEST.. Suporty - ró nice pomi dzy tymi dla przerzutek e-type i ze standardowym mocowaniem, wymienno.. Kilka pomys ów na korb z nieco rozbitym kwadratem.. Wszystko o Ubrake.. Elastomer - czym zast pi zu yty orygina ?.. Przeróbki ram cr-mo - dodatkowe uchwyty na bidon, zmiana ci gu linek etc.. Jak zdj korb z zerwanym gwintem?.. Co siedzi w piastach Silent Clutch?.. Jak g o no ma z nami rozmawia tylna piasta Chris King? ;-).. Problem z wrzucaniem na najwi ksz koronk z  ...   trzn - problemy z demonta em.. Sposoby na napi cie spr yny g ównej tylnej przerzutki.. Widelec równoleg oboczny AMP - kasujemy luzy.. Odwracamy ci g linki w przedniej przerzutce - dwie metody, ich wady i zalety.. Porady serwisowe oraz tuning Maga 21, oraz dywagacje techniczne nt innych widelców olejowo-powietrznych (Marzocchi, Showa etc).. V-brake STX RC z klamkami do canti.. (te specyficzne hamulce daj si dobrze ustawi w takiej kombinacji!).. Tylna przerzutka.. - rozebranie i podmianka cz ci.. Czyszczenie mechanizmów manetek.. (przywracamy perfekcyjne dzia anie).. Problem z gwintem mocuj cym link w tylnej przerzutce.. (na przyk adzie XTR).. Piasty.. co zrobi gdy umr konusy a identycznych nie dostaniemy.. (na przyk adzie Parralax LX100).. Widelec elastomerowy w pigu ce.. (na przyk adzie Tange Struts).. Osprz t Shimano rozrysowany w detalach.. Porady dotycz ce regulacji cantileverów w miar zu ywania si klocków.. Stery klasyczne (dla widelców z gwintem).. Przeróbka sterów gwintowanych na A-head.. da si ?.. Polerka, czyli jak z brudnego zrobi b ysk!.. Pancerze.. Wieszaki do cantileverów.. (w tym tak e ilka informacji o ustawianiu klocków)..

  Original link path: /serwis.htm
  Open archive

 • Title: RetroMTB.pl - pierwsza polska strona poświęcona kultowym rowerom górskim, retro MTB bikes, kult MTB bikes, vintage MTB bikes
  Descriptive info: 7.. 11.. 10.. - wypad do Ska y Kmity i Lasu Zabierzowskiego foto: Dodo1989, Skolioza.. Zwierzyn.. Staszek.. Dodo1989.. Scott Boulder 92.. Lastonie w li ciach skrywaj cych pod swym p aszczem ró ne niespodzianki.. Staszek na zje dzie.. Zje d a , nie zje d a.. nie, lisko dzi !.. W wóz Kochanowski.. wyj tkowo liski tego dnia.. zbiera niwo sukcesywnie, nie odpuszczaj c nikomu..

  Original link path: /galerie/jazda/kmita-7-11-10.htm
  Open archive

 • Title: RetroMTB.pl - pierwsza polska strona poświęcona kultowym rowerom górskim, retro MTB bikes, kult MTB bikes, vintage MTB bikes
  Descriptive info: 21.. 2009r listopadowy wypad do Lasu Bronaczowa Foto: Przemek, Skolioza.. Pod Smokiem: Ewelina, Przemek, Zimniasty.. Przed Libertowem: Zimniasty, Skolioza, Ewelina.. Przeprawa wodna.. I kombinacje nad sforsowaniem jej na ko ach.. Zimniasty.. Przed Mogilanami.. B otniste cie ki prowadz ce do Lasu Bronaczowa: Przemek, w tle Ewelina.. D ugow osi Nawigatorzy ;-).. Ewelina.. Przez ten mostek przysz o si nam przeprawi.. rowerki..

  Original link path: /galerie/jazda/las_bronaczowa.htm
  Open archive

 • Title: RetroMTB.pl - pierwsza polska strona poświęcona kultowym rowerom górskim, retro MTB bikes, kult MTB bikes, vintage MTB bikes
  Descriptive info: 3 lipca 2011 - Deszczowy wypad do Lasu Zabierzowskiego Foto: Docent.. net, Skolioza.. Pierwszy stromszy podjazd i Stachu mieli a cuch.. A wcze niej, jeszcze przed spotkaniem Dodo z apa gum Zapowiada si ciekawie!.. Deszczowa ekipa prawie w komplecie - (od lewej) Dodo1989, Staszek, Docent.. net.. Zielone cie ki - las chroni nas od si pi cego deszczu.. Zastanawiamy si czy wyje d a na otwart przestrze i atakowa dzi Rudno.. Docent przemyka cie k trawersuj c zbocze od W wozu Kochanowskiego do.. ca  ...   tamte warunki.. Jest stromiej ni w W wozie Kochanowskim Do tego sypkie lu ne pod o e nie pomaga w kontrolowaniu roweru.. Zdecydowali my jednak odpu ci dzi Rudno.. Jeden z kolejnych podjazdów utwierdzi nas w s uszno ci tej decyzji.. Drugi raz skuwamy Staszkowe HG-91, wyci gamy zmielonego LXa.. Rozwa amy czy spokojnie nie pokr ci si jeszcze po lesie Zaczyna jednak solidnie pada , nawet przez parasol z li ci - zarz dzamy odwrót na ciep herbat Do ju strat na dzi !..

  Original link path: /galerie/jazda/kmita-7-11.html
  Open archive

 • Title: RetroMTB.pl - pierwsza polska strona poświęcona kultowym rowerom górskim, retro MTB bikes, kult MTB bikes, vintage MTB bikes
  Descriptive info: 10 lipca 2011 - Las Zabierzowski, Dolina Brzoskwini, Dolina Mnikowska, Las Zabierzowski Foto: Sier ant, Skolioza.. Pierwszy podjazd - z Balic do le niczówki w Lesie Zabierzowskim (czerwony szlak rowerowy - Skolioza, Docent.. Sier ant na zje dzie w ród pól - z Kleszczowa w kierunku Doliny Brzoskwini.. W Dolinie Brzoskwini.. Sier ant i warianty Skoliozy.. Docent po nieco ju przetartym.. Wjazd do Doliny Mnikowskiej od strony Mnikowa.. W sk cie k wij c si wzd u leniwie p yn cego potoku - Dolina Mnikowska.. Docent tak  ...   na uku.. W nagrod za wytyczanie ambitnych wariantów Docent dost pi zaszczytu dotkni ca rogów projektowanych przez Neda Overenda ;-).. Jeszcze w powietrzu.. Szutrówka z Nielepic do Kleszczowa i jej walory widokowe.. Docent pr y klat do zdj cia ;-).. Nasza wisienka na torcie - W wóz Kochanowski liski i nie do opanowania nawet przez Sier anta.. Docent widzia co si dzia o z Sier antem.. Nieco bardziej zachowawczo, ale bezpieczniej.. Dó w wozu by zadziwiaj co suchy i przyczepny w porównaniu z górn i rodkow sekcj..

  Original link path: /galerie/jazda/wyjazd_10_7_11.html
  Open archive

 • Title: RetroMTB.pl - pierwsza polska strona poświęcona kultowym rowerom górskim, retro MTB bikes, kult MTB bikes, vintage MTB bikes
  Descriptive info: 18 czerwca 2011 - Myslenice, Che m, Ukleina, Kud acze, ysina, Lubien Foto: Docent.. Pocz tek podjazdu zielonym szlakiem na Che m - nie jest atwo.. (Docent.. Staszek wybiera wariant bardziej z lewej.. Nie wszystko jednak pu ci o na ko ach.. Staszek od pocz tku walczy z wypadaj cymi wsuwkami do Vek.. Che m - kawa ek asfaltu na szczyt.. W lesie prowadzona jest zwózka drewna - ciekawe jak wobec tego b d wygl da y drogi stokowe.. Ukleina -  ...   kamieni cie.. Przegrana walka Skoliozy :(.. Jedziemy!.. Grunt to nie dawa za wygran - nie spróbujesz, nie wyjedziesz!.. Dobór opon okaza si by kwesti niezwykle istotn.. Z Kud aczy na ysin - czemu niemal ca y czas jest pod gór ?!.. Docent znalaz godne siebie bajoro :P.. Szczyt ysiny.. Nareszcie w dó - raz polnymi drogami.. raz le n cie k.. a jeszcze innym razem po du ych kamieniach.. Kto mówi e bez 10cm skoku i hydraulicznych tarcz si nie da?..

  Original link path: /galerie/jazda/myslenice-6-11.html
  Open archive •  


  Archived pages: 126