www.archive-pl-2014.com » PL » Z » ZILLION

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 22 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie
  Original link path: /wbewawa/index.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Untitled
  Original link path: /wbewawa/01top/index.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
 •  

 • Title: Untitled
  Descriptive info: MENU:.. Aktualności.. Informacje.. Druki.. Przetargi.. Akty prawne.. Kontakt..

  Original link path: /wbewawa/02menu/index.html
  Open archive

 • Title: Untitled
  Descriptive info: © WBE Warszawa.. Created by..

  Original link path: /wbewawa/03bottom/index.html
  Open archive

 • Title: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie
  Descriptive info: INFORMACJA.. Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie uprzejmie informuje, że z dniem 10.. 06.. 2014 r.. nastąpiła zmiana adresu:.. - strony internetowej biura:.. www.. wbewarszawa.. wp.. mil.. pl.. - adresu poczty elektronicznej:.. wbewarszawa@wp.. wbewarszawa.. unia@wp.. INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY REKONWERSYJENJ.. PODSTAWY PRAWNE.. -.. ustawa z dnia 11 września 2003 r.. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.. U.. z 2010 r.. Nr 90, poz.. 593 z.. późn.. zm.. ),.. rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r.. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.. Nr 134, poz.. 784),.. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.. o podatku dochodowym od osób fizycznych.. (Dz.. z 2012 r.. poz.. 361 z.. ).. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ.. W ZAKRESIE PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO.. 1).. w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej:.. były żołnierz zawodowy.. , który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art.. 111.. pkt.. 1, 12-15.. (ustawy.. z dnia 11 września 2003 r.. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.. ), w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.. 2).. bezterminowo.. :.. , który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej.. w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art.. 2.. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,.. -.. małżonek oraz dzieci.. pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,.. pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej.. w związku z wykonywaniem zadań służbowych.. 3).. na dwa lata przed zwolnieniem:.. żołnierz zawodowy.. , za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata.. ZAKRES POMOCY.. W ramach pomocy mogą być pokrywane następujące koszty:.. - przekwalifikowania zawodowego,.. - do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę),.. - zakwaterowania (do 30 noclegów) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.. WYSOKOŚĆ LIMITÓW.. Koszty przekwalifikowania zawodowego pokrywa się do wysokości:.. - po 4 latach służby wojskowej – 100% limitu.. , tj.. 1.. 875,00 zł,.. - po 9 latach służby wojskowej – 200% limitu, tj.. 3.. 750,00 zł.. ,.. - po 15 latach służby wojskowej – 300% limitu, tj.. 5.. 625,00 zł.. (dotyczy również.. żołnierzy zawodowych.. , którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego.. w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej.. z realizacją celów, o których mowa w art.. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,.. małżonków oraz dzieci.. pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć.. w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DYREKTORA WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO O POMOC REKOWERSYJNĄ W ZAKRESIE PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO.. Były żołnierz zawodowy.. składa wniosek.. za pośrednictwem.. szefa Wojewódzkiego.. Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień.. Do wniosku dołącza:.. - decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku.. żołnierz.. y.. zawodowy.. ch.. , któr.. zy.. zostali zwolnieni.. z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku.. z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poz.. a.. granicami państwa, związanej.. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa,.. - dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat służby wojskowej,.. - zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.. 2.. Żołnierz zawodowy.. dowódcy jednostki wojskowej.. - dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza.. o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej,.. - zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego,.. - zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej  ...   oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r.. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi.. Nr 107, poz.. 890).. Pomoc z funduszu socjalnego przysługuje świadczeniobiorcom, których dochód na jedną uprawnioną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 90% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury (od 1.. 03.. 2013 r.. jest to kwota 2.. 244,11 zł).. Jeśli wnioskodawcą jest osoba samotnie gospodarująca, jej dochód nie może przekraczać 95% kwoty trzykrotności najniższej emerytury (od 1.. 368,78 zł).. W obecnym stanie prawnym można ubiegać się o następujące świadczenia:.. Zapomogi pieniężne.. Przyznawane są dwa rodzaje zapomóg:.. ·.. W przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych albo długotrwałej choroby świadczeniobiorcy lub uprawnionych członków rodziny prowadzących z nim gospodarstwo domowe,.. W przypadku pogorszenia warunków materialnych.. Zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej.. Następuje na podstawie rachunku lub faktury, jeśli stan zdrowia chorego wynikający z nieuleczalnej, postępującej choroby, wymaga opieki i pomocy specjalistycznej.. Częściowy zwrot kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych.. Przyznaje się raz na dwa lata na podstawie rachunku lub faktury, za jeden skierowany pobyt świadczeniobiorcy albo członka jego rodziny, nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych.. Pomoc wynosi 10% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.. Składając wniosek.. wyłącznie na określonym w rozporządzeniu druku.. należy do niego bezwzględnie dołączyć z.. aświadczenia o dochodach świadczeniobiorcy i uprawnionych członków gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.. W przypadku dzieci, które się uczą i mają powyżej 16 roku życia, nauka tych dzieci winna być udokumentowana zaświadczeniem lub potwierdzoną kserokopią aktualnej legitymacji uczniowskiej (studenckiej).. Wskazane jest zamieszczenie na wniosku aktualnego nr telefonu, przydatnego w przypadku konieczności pilnego kontaktu z wnioskodawcą w sprawie złożenia wyjaśnień bądź uzupełnień wniosku.. Każdy wniosek stanowi odrębną sprawę i jest rozpatrywany przede wszystkim w oparciu o przedłożoną dokumentację potwierdzającą aktualną sytuację świadczeniobiorcy.. Wojskowe Biuro Emerytalne nie będzie zwracało dokumentów przesłanych jako załączniki do wniosku.. Ewentualnego potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dokonać może między innymi: notariusz, organ administracji państwowej lub pracownik WBE (wniosek składany osobiście).. Przyznane świadczenia socjalne są przekazywane na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym (tak jak świadczenia emerytalne).. Pobór podatku.. od emerytów i osób pobierających wojskową rentę inwalidzką.. naliczany jest w wysokości ryczałtowej 10% i nie jest łączony z innymi dochodami świadczeniobiorcy.. Natomiast zgodnie z wiążącą dla WBE interpretacją organów skarbowych od 1 stycznia 2008 r.. przyznana rencistom rodzinnym.. pomoc socjalna wypłacana jest w kwotach brutto.. Po upływie roku podatkowego WBE wystawi odrębną informację podatkową na druku PIT 8C dotyczącą pomocy socjalnej.. Wykazane w niej kwoty każdy rencista rodzinny będzie zobowiązany uwzględnić przy rocznym rozliczeniu podatku (dodając do innych dochodów np.. z renty czy dodatkowej pracy).. Konsekwencją powyższego będzie konieczność zapłacenia.. przez rencistę rodzinnego.. podatku dochodowego za cały miniony rok (w wysokości 18% przyznanej pomocy).. Wnioski o świadczenia socjalne wraz z zaświadczeniami i dowodami składać można:.. - w punkcie informacyjnym WBE (ul.. Złota 5, 00- 909 Warszawa),.. - za pośrednictwem poczty na w/w adresy.. Od dnia 22 maja 2012 r.. wszystkie wnioski o pomoc z funduszu socjalnego rozpatrywane są w WBE Warszawa (poprzednio w Filii WBE Warszawa z siedzibą w Siedlcach).. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem:.. - tel.. (22) 6879-570, 6879-075.. CA MON 879-570, 879-075.. Druki wniosków znajdują się:.. - w punkcie informacyjnym WBE Warszawa (parter),.. - na stronie internetowej WBE Warszawa: www.. wbewawa.. zillion.. Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie informuje:.. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia.. 10 lutego 2012 r.. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów.. w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz.. 194).. z dniem 21.. 05.. 2012 r.. rozformowana zostaje filia Wojskowego Biura Emerytalnego w Siedlcach.. Sprawy związane z funduszem socjalnym oraz z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych od.. 22.. realizowane będą w siedzibie WBE w Warszawie 00-909, ul.. Złota 5.. Wykaz dokumentów składanych wraz z wnioskiem.. o ustalenie uprawnień do emerytury/renty policyjnej:.. rozkaz o zwolnieniu z zawodowej służby,.. zaświadczenie o przebiegu służby wynikających z akt osobowych funkcjonariusza,.. odpisy lub wyciągi z dokumentów uzasadniających podwyższenie emerytury z tytułu pełnienia służby w szczególnych warunkach,.. znajdujące się w aktach personalnych żołnierza dokumenty stwierdzające okresy równorzędne ze służbą tj.. służba wojskowa w Siłach Zbrojnych RP oraz w armiach sojuszniczych (odpis przebiegu służby wojskowej lub inny dokument potwierdzający te okresy służby) i okresy składkowe i nieskładkowe poprzedzające służbę,.. orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej, a jeżeli takie nie zostało jeszcze wydane–wskazanie właściwej komisji lekarskiej,.. zaświadczenie o wysokości uposażenia i innych należności dla celów zaopatrzenia emerytalnego,.. dokumenty stwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r..

  Original link path: /wbewawa/aktualnosci/index.php
  Open archive

 • Title: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie
  Descriptive info: Kwota.. Rodzaj.. Okres obowiązywania.. WYNAGRODZENIA.. 690,30 zł.. przeciętne w IV kwartale 2012 r.. 521,67 zł.. przeciętne wynagrodzenie w 2012 r.. 680,00 zł.. najniższe.. od 1.. 01.. 2014.. DODATKI.. 206,76 zł.. dodatek pielęgnacyjny.. 310,14 zł.. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji.. 31,01 zł.. dodatek kompensacyjny.. dodatek kombatancki.. dodatek  ...   DOPUSZCZALNYCH PRZYCHODÓW DLA EMERYTÓW IRENCISTÓW.. 676,40 zł.. miesięczny limit ograniczający.. 970,40 zł.. miesięczny limit zawieszający.. KWOTA BAZOWA.. 080,84 zł.. PODATKI 2014 r.. Podstawa obliczenia podatku w złotych.. Podatek wynosi.. ponad.. do.. 0,00 zł.. 85.. 528,00 zł.. 18 %.. podstawy obliczenia - kwota.. 556,02 zł.. 14.. 839,02 zł.. +.. 32 %.. nadwyżki ponad..

  Original link path: /wbewawa/informacje/index.php
  Open archive

 • Title: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie
  Descriptive info: Poniżej udostępnione są wszelkie niezbędne formularze, które można przejrzeć, pobrać lub wydrukować.. Po wypełnieniu dokumenty te są nieodzowne w kontaktach z WBE Warszawa.. UWAGA!.. W obecnym stanie prawnym dokumenty należy czytelnie wypełnić, podpisać i.. WYSŁAĆ POCZTĄ.. z wyjątkiem wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia emerytalno-rentowego.. Wykaz dokumentów -.. dla ustalenia uprawnień do emerytury lub renty.. Wniosek_na_dodatek_dla_weterana_poszkodowanego.. Informacja -.. w sprawie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.. Wniosek -.. dla ustalenia uprawnień do emerytury wojskowej lub renty inwalidzkiej.. Oświadczenie -.. o zamiarze osiągnięcia przychodu.. o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.. o wspólnym opodatkowaniu z małżonkiem lub dzieckiem.. o zmianie adresu, konta, urzędu skarbowego.. osoby pobierającej rentę rodzinną o osiąganych przychodach.. Upoważnienie -.. do  ...   socjalne.. o ustalenie uprawień do wojskowej renty inwalidziej Nr 1.. o ustalenie uprawień do wojskowej renty inwalidzkiej Nr 2.. o ustalenie uprawnień do renty rodzinnej.. w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.. o wydanie zaświadczenia o wysokości pobieranej emerytury lub renty.. o wydanie zaświadczenia o przynależności do NFZ.. o wydanie zaświadczenia o wysokości świadczenia pieniężnego.. o wypłatę części renty rodzinnej.. Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń.. o wypłatę zasiłku pogrzebowego.. Wykaz -.. dokumentów składanych wraz z wnioskiem o ustalenie uprawnien do.. emerytury lub renty policyjnej.. Zaświadczenie -.. lekarskie o stanie zdrowia dla Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niesprawniści.. o stanie zdrowia dla komisji lekarskiej.. o wysokości osiągniętego przychodu emeryta lub rencisty.. Dokumenty są dostępne w dwóch formatach:.. Acrobat Reader.. *.. MS Word.. Jeżeli nie masz.. "a to go pobierz =>..

  Original link path: /wbewawa/druki/index.php
  Open archive

 • Title: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie
  Descriptive info: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY..

  Original link path: /wbewawa/przetargi/index.php
  Open archive

 • Title: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie
  Descriptive info: Ustawa z dnia.. 10.. 12.. 1993 r.. 17.. 1998 r.. o emeryturach i rentach z FUS.. 29.. 1974 r.. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodziny.. Rozporządzenie MON z dnia.. 2006 r.. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych,  ...   tych sprawach.. 6.. 10.. 2005 r.. w sprawie umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego.. 11.. 09.. 2003 r.. 24.. 2009 r.. Rozporządzenie MON w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.. Orzecznictwo sądowe..

  Original link path: /wbewawa/akty/index.php
  Open archive

 • Title: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie
  Descriptive info: GODZINY OTWARCIA PUNKTU INFORMACYJNEGO.. Poniedziałek.. od.. 9.. 00.. 15.. Wtorek.. Środa.. Czwartek.. Piątek.. PUNKT INFORMACYJNY.. W naszym Biurze funkcjonuje etatowy punkt informacyjny, w którym mogą Państwo otrzymać wszelkie informacje związane ze swoimi świadczeniami, dowiedzieć się o wszelkich nowościach a także otrzymać druki i złożyć informacje o zmianach dotyczących Państwa świadczeń.. Osoby nowo zwolnione przyjmowane są od poniedziałku do piątku.. w godzinach od 9.. 00.. - 15.. Adres:.. ul.. Złota 5, 00-909 Warszawa.. Tel.. :.. (.. 22) -.. 6879-359,.. (22) - 6879-216,.. (22) – 6879-004.. Adres.. e-.. mail.. :.. Nowa.. strona.. internetowa.. WYKAZ TELEFONÓW.. DYREKTOR.. przyjmuje interesantów w sprawach skarg w każdą.. środę.. w godz.. od.. 12.. do.. 16.. :.. 22 - 6879-210.. Z-ca DYREKTORA.. przyjmuje interesantów od.. poniedziałku.. piątku.. w godzinach pracy biura.. 22 - 6879.. -516.. e-mail:.. Zca.. DYREKTORA.. GŁÓWNY KSIĘGOWY.. udziela informacji codziennie w godzinach pracy biura.. 6879-325.. KSIĘGOWY.. WYDZIAŁY I SEKCJE.. Wydział  ...   fax.. 22 – 6879-605 lub.. 22-6879-006.. KW.. Świadczenia zagraniczne.. 22 – 6879-526.. unia@wbewawa.. Rekonwersja.. 22 – 6879-263 lub.. Tel: 22 – 6879-135.. ZAKRES SPRAW I TELEFONY KONTAKTOWE.. 3526.. 6879-621.. 3527.. 11544.. 6879-518.. 11545.. 15932.. 6879-530.. 15933.. 18033.. 18034.. 23711.. 6879-630.. 23712.. 28527.. 6879-101.. 28528.. 33001.. 31500.. 34625.. 6879-988.. 37147.. 6879-566.. 37148.. 39813.. 6879-554.. 39814.. 6879-684.. 48334.. 6879-045.. 48335.. 6879-315.. 51623.. …….. 6879-563.. Nowo zwolnieni.. 6879-478.. ZAKRES TERYTORIALNY.. Mapa.. ORGAN NADRZĘDNY.. Organem nadrzędnym dla.. Wojskowych Biur Emerytalnych.. jest.. Departament Spraw Socjalnych MON.. adres:.. Al.. Niepodległości 218.. 00-911 Warszawa.. ORGANY ODWOŁAWCZE.. Organem odwoławczym od decyzji.. Dyrektora WBE.. z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych jest.. Sąd Okręgowy XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych.. w Warszawie.. Sąd Okręgowy XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.. Solidarności 127.. 00-951 Warszawa.. z zakresu: świadczeń pieniężnych przysługujących przez okres jednego roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej i rekonwersji jest.. WAŻNE ADRESY.. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.. Ministerstwo Obrony Narodowej..

  Original link path: /wbewawa/kontakt/index.php
  Open archive •  


  Archived pages: 22